تماس با انجمن

شما میتوانید از طریق ایمیل یا تکمیل فرم زیر با اعضای انجمن در ارتباط باشید.

pr@fintechforum.ir