«ضوابط پرداخت های ديجيتال و همراه» ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اين ضوابط، استفاده از ابزارهاي هوشمند براي عمليات پرداخت با استفاده از فرايند

بیشتر بخوانید