برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق و نوآور

معاونت علمی و فناوری با درک اینکه بین استارتاپ ها و دانش بنیان ها تفاوت های جدی وجود دارد، از

بیشتر بخوانید